Du er her: Portal » Fornybar Energi » Plusskunde

Plusskunde

En plusskunde er en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som også har energiproduksjon. Normal årsproduksjon skal ikke overstige eget forbruk, men i enkelte timer kan kunden ha overskudd av kraft som leveres inn i distribusjonsnettet. En typisk plusskunde vil være sluttbrukere med solcellepanel på taket.

NVE med endrede regler for Plusskunder - Sakset fra NVE 29. april 2016
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.

Det er fortsatt relativt få norske strømkunder som produserer strøm selv, men vi ser at interessen er økende. Forenklingen av regelverket som vi nå har foretatt, vil sammen med de nye smarte målerne legge til rette for at alle kan selge og levere overskuddsstrøm til nettet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

En plusskunde kan maksimalt levere 100 kW overskuddskraft. 100 kW tilsvarer om lag 650 m2 solcellepanel.

De nye reglene pålegger alle nettselskap å inngå avtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde. 

Hvis du ønsker å bli plusskunde, må du melde fra til nettselskap ditt som kan fortelle hvilke tekniske krav som gjelder for plusskunder i deres nett. Dersom du ikke allerede har en smart strømmåler, må du få det før du kan selge overskuddskraft. Du må også velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt, forklarer Flataker.

Alle som ønsker det, kan allerede nå produsere strøm og selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Det er viktig å ha dialog med nettselskapet før det installeres utstyr for produksjon av strøm.

Endringen som trer i kraft 1. januar 2017, fritar plusskunden fra innmatingstariffens faste ledd. Plusskundene «betaler» da kun energileddet i innmatingstariffen. Energileddet varierer typisk fra – 5 øre/kWh til + 5 øre/kWh, avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet.

Hvem kan bli plusskunde?
Alle sluttbrukere med egen kraftproduksjon, hvor normalt årsforbruk er større enn produksjonen kan bli plusskunder. Produksjonsanlegget kan maks ha 100 kVA ytelse for å kunne være plusskundeanlegg. Produksjonsanlegg som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere omfattes ikke av plusskundeordningen. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol, vind, vann, bio osv) for å bli plusskunde.

For å gjøre det enkelt å bli plusskunde har NVE gitt en generell dispensasjon fra enkelte krav i dagens forskrifter. Dette innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe overskuddskraft fra plusskundene og avregne kunden netto energiledd. Kunden slipper andre tariffledd på innleveringen. Plusskunden slipper å ha egen Balanseavtale med Statnett og trenger ikke tilgang til det norske engrosmarkedet for elkraft.

Hvordan går jeg frem for å bli plusskunde?

  1. Kunde kontakter en godkjent el-installatør som sender Elsmartmelding om installasjonsarbeid  til ValdresEnergi Nett.
  2. Nettselskapet behandler meldingen. Ved behov for eventuelle forsterkninger i strømnettet, utfører nettselskapet dette etter avtale med kunde.
  3. Kunde inngår tilknytningsavtale for Plusskunder (REN) med ValdresEnergi Nett.
  4. Måleutstyr installeres av nettselskapet eller el-installatør som er godkjent av ossNår produksjonsanlegg meldes inn til nettselskapet skal det være vedlagt dokumentasjon om at sikker frakobling skjer ved avbrudd i nettet. 


Hvilke tekniske krav stilles til plusskunder?
Nettselskapet stiller tekniske krav til plusskundeanlegget, for å sikre at anlegget ikke bidrar til redusert leveringskvalitet for andre kunder. En elinstallatør må forestå arbeid i tilknytning til strøminstallasjonen. Videre stilles det krav om automatisk utkobling av anlegget ved feil i distribusjonsnettet (strømbrudd), anlegget må da ligge utkoblet til normal drift er gjenopprettet i nettet.  

Hvilke kostnader får en plusskunde?
Plusskunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret og til installatør. Ved eventuelt behov for å forsterke nettet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden. Nettselskapet betaler nødvendig måleutstyr som registrerer målerstander for både uttak og innmating.

Måling
Plusskundene må ha en fjernavlest måler som måler både uttak og innlevering.


Les mer Plusskundeordningen på NVE's nettsider. 


Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra med fornybar energiproduksjon.

Kontaktperson Plusskunde
Driftsansvarlig Eivind Hauglid
epost: eivind.hauglid@valdresenergi.no
Mobil: 992 87 121
Dir tlf 61 36 61 21