Du er her: Strøm » Varmepumpe » Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe?
Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi.
Totaløkonomi, innspart energi over varmepumpens levetid, driftsikkerhet og lang levetid, komfort, jevn varme, effektiv luftrensing, lavt lydnivå. Det er mer enn innkjøpsprisen som avgjør hvor god investering en varmepumpe vil være. Varmepumpen skal levere mest mulig varme for hver kilowattime den forbruker. Her er det forskjell mellom de forskjellige merkene. Det er og viktig at du velger en varmepumpe som leverer en størst mulig andel av ditt varmeforbruk over hele fyringssesongen. Velg derfor en varmepumpe som leverer mye varme også når det er kaldt ute. Sjekk for eksempel varmepumpens varmeytelse (kW varmeeffekt) ved minus syv grader utetemperatur. Service, garantier og tilgang på eksperthjelp er også viktig for totaløkonomien. Velg derfor en leverandør som er tilstede hvis du får behov for det. Denne leverandøren vil også hjelpe deg å finne best mulig plassering av varmepumpens inne- og utedel. Lydnivå på innedel er viktig

Hvor mye lyd avgir innedelen?
I vanlig drift høres den som en normal PC.
Innedelens vifte avgir lyd avhengig av varmebehovet. Ved laveste viftehastighet er lydnivået på 26 db(A) ved 1 meters avstand. Det vil for de fleste være et akseptabelt lydnivå i soverommet, noe som indikerer hvor stillegående innedelen er. I praksis vil viftehastigheten settes høyere en minimumshastighet for å oppnå god luftomrøring. Generelt kan man si at lydnivået er lavere enn en normal PC. Når boligen forlates kan det være en god ide å sette lufthastighet på høyere hastighet for økt effekt. Lyden fra innedelen er maksimalt 39 db(A). Det er fornuftig å unngå å plassere innedelen direkte i den mest benyttede oppholdssonen i boligen, som over sittegruppe og lignende.

Hvor mye lyd avgir utedelen, og kan jeg bygge denne inn?
Utedelen avgir 45-50 db(A), noe som nesten ikke er hørbart i bystrøk pga bakgrunnstøy. Med fornuftig plassering av utedelen er den ikke hørbar. Innbygging av utedelen er fullt mulig, men ikke nødvendig. Utedelen avgir lyd avhengig av varmebehovet. Varmebehovet avgjør hvilket turtall kompressoren går på. En kraftig kompressor vil ved maksimalt turtall avgi høyere lyd enn en svakere kompressor. Imidlertid vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd. Maksimalt lydnivå på våre utedeler er fra 45-50 db(A) avhengig av størrelse. Ved behov kan utedelen delvis bygges inn, men det er viktig å ikke hindre fri luftstrømning.

Tåler utedelen vær og vind over lengre tid?
Ja, den er konstruert for dette.
Utedeler er bygget for utendørs montering og tåler normale klimatiske påkjenninger. Ekstreme forhold knyttet til saltinnhold kan imidlertid redusere anleggets levetid. Ved montering i spesielt værharde omgivelser anbefales at utedelens paneler vokses (bilvoks) og at plasseringen er slik at direkte påkjenning på fordamperbatteri reduseres. Eventuelt kan man bygge en kappe rundt utedelen, men husk at luftgjennomstrømningen må være uhindret.

Hvordan vedlikeholdes varmepumpen, hva kan jeg gjøre selv og hva trenger jeg hjelp til?
Normalt vedlikehold er rengjøring, noe du kan gjøre selv. Normalt vedlikehold av en våre varmepumper er renhold av utedel og filtre i innedel. Dersom filtrene i innedelen ikke rengjøres jevnelig, vil varmepumpen virke dårligere og forurensninger vil kunne trenge inn i elektronikk og motorer. Utedelen holdes ren med en myk børste, eventuelt forsiktig spyling med godkjent rengjøringsmiddel på utedel. NB! Ikke bruk høytrykkspyler på utedel da dette vil kunne brette aluminiumsfinnene og det er risiko for fukt i styresystem. Benyttes hageslange bør det kun spyles på skrå nedover med begrenset trykk. Over tid vil innedel og utedel få redusert kapasitet grunnet belegg. Etter anslagsvis 7-10 års drift anbefaler vi at det tas kontakt med servicetekniker for grundig renhold av innedel og utedel. Ved redusert kapasitet eller feilmeldinger må servicepersonell kontaktes. En kontroll av systemet kan gjøres med fjernkontrollen, mens du står i telefonkontakt med servicetekniker. Dette kan redusere tid å kostnader knyttet til feilretting. Gjennomfører du 2 servicer i løpet av de første årene, vil du ha en 5 års garanti på din pumpe.

Kan jeg benytte varmepumpen i fritidsbolig for å holde det frostfritt?
Ja, med våre nye modeller har vi fraværstemperatur på 8/10 gr. C. Må stilles inn på fjernkontrollen før hytten forlates. Vi anbefaler alltid å ha sikkerhetsvarme i tillegg til varmepumpen for å sikre at vannet ikke fryser. For eksempel elektriske ovner innstilt på 5-7 grader. Vi har foreløpig ikke mulighet til å kunne fjernstyre varmepumpen med ring hytta varm eller tilsvarende løsninger. På de andre modellene gjelder det bare hvis temperaturen inne holdes så høyt som +16 grader. De varmepumpene egner seg ikke til å holde lavere temperatur enn +16 grader fordi termostaten ikke kan stilles lavere. Dersom det er lave utetemperaturer egner varmepumpen seg dårlig til å heve temperatur fra svært kaldt nivå og opp til romtemperatur. Automatikken i varmepumpen vil ønske å opprettholde et konstant nivå på kondensator og reduserer kompressorens turtall for å oppnå dette.

Boligen fyres også med ved, hvordan påvirker dette varmepumpen?
Varmepumpen tilpasser seg automatisk andre varmekilder.
Ved kraftig vedfyring vil det ikke være behov for varmepumpen, og kompressoren i utedelen vil stanse. Viften i innedelen vil fortsatt gå. Ved å sette opp viftehastigheten vil varmen fra vedovnen bli godt fordelt i boligen. Når temperaturen i rommet synker under ønsket nivå, vil varmepumpen automatisk starte opp igjen. Det er således ingen konflikt mellom vedfyring og varmepumpen. Dette betinger selvsagt at pumpe ikke står i AUTO, da den vil begynne å kjøle dersom romtemperaturen blir for høy.

Boligen har mekanisk balansert ventilasjonssystem. Hvordan påvirker dette varmepumpen?
Varmepumpen virker godt sammen med balansert ventilasjon.
Boliger med mekanisk balansert ventilasjonssystem egner seg godt for varmepumpe. Varmepumpen produserer den varmen boligen trenger, og ventilasjonssystemet sørger for luftbytte. Varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet sørger for at ikke all varmen forsvinner ut med avtrekksluften, men at den nyttiggjøres til forvarming av friskluften som trekkes inn i huset. Unngå å plassere varmepumpens utedel rett ved luftinntaket, slik at ikke friskluften blir kjølt ned av varmepumpen.

Hvor mange innedeler kan jeg ha på samme utedel?
Fra en til fire innedeler, avhengig av type utedel.
Vi har boligvarmepumper som kan ha opp til fire innedeler på den samme utedel. Det kan benyttes vegg og/eller kanal innedeler. Hver innedel reguleres individuelt slik at du for eksempel kan montere en innedel på soverommet for kjøling om sommeren mens en annen innedel i et oppholdsrom varmer om vinteren.

Kan jeg benytte en innedel som kjøling på for eksempel soverommet om sommeren?
Ja, dette er mulig.
Velges en utedel med flere innedeler kan disse plasseres forskjellige steder i boligen og stilles individuelt. Det er ikke mulig å ha kjøling på en innedel samtidig som en annen innedel varmer. Dersom det ikke er behov for varme om vinteren, men kun kjøling om sommeren, anbefaler vi å benyttet en rimeligere modell som er laget primært for kjøling.

Kan jeg senke temperaturen om natten eller når jeg ikke er hjemme?
Ja, det er mulig. Varmepumper med en innedel leveres med en funksjon som setter ned temperaturen etter et tidsintervall. Imidlertid anbefaler vi ikke dette utført automatisk. Årsaken ligger i at varmepumpen har best effekt når kompressoren går på lavt turtall. Når temperaturen hurtig skal økes vil varmepumpen gå på full effekt med høyt turtall på kompressoren og redusert effektfaktor. Det vil og bli høy luftstrøm og lydnivå på innedelen. Energibesparelsen ved nattsenkningen vil derfor være sterkt redusert. Nattsenkning av innetemperatur medfører også at huset vegger og tak kjøles ned. Det vil derfor kreves ekstra energi å heve temperaturen til normalt komfortnivå når nattsenkningsperioden er over. Nattsenkning som metode for å spare energi er derfor begrenset. Dersom det ønskes lavere temperatur i perioder er det bedre å redusere ønsket temperatur på fjernkontroll når boligen forlates.

Hvor lenge kan jeg forvente at varmepumpen holder?
Du bør forvente at varmepumpen holder mer enn 10-15år.
Våre varmepumper er produsert etter industrinormen som beskriver 12 års kontinuerlig drift. På grunn av at varmepumper i Norge bare brukes deler av året kan vi forvente mer enn 15 års drift som standard for våre produkter. Dette betyr at komponentene er laget for lang og uproblematisk drift. Imidlertid kan produktet vare lengre, og i visse tilfeller kortere, avhengig av driftsvilkår og vedlikehold. Alle våre pumper fra autoriserte forhandlere levers med 5 års garanti til forbrukere. Garantien forutsetter at varmepumpen er kjøpt fra en av importørens autoriserte forhandlere og at det er utført jevnlig renhold av innedel og utedel og 2 servicer utført av autoriserte montører i løpet av en 5 års periode.

Hvor mye kan jeg forvente å spare?
Lokale forhold og valg av varmepumpe avgjør sparepotensialet. Fem til åtte tusen kroner året er oppnåelig for veldig mange. Men svaret er komplekst. Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. For boliger med elektrisk oppvarming er det normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming. Varmepumpen kan dekke 60-95 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, planløsning, isolasjon, boligens beskaffenhet og hvilken varmepumpe du velger. Strømprisen betyr også mye. I kyststrøk vil varmepumpen dekke en større andel av oppvarmingsbehovet (opp mot 95 %) enn i innlandet (typisk 60 %). Men fordi boliger i innlandet ofte har en lenger fyringssesong og større oppvarmingsbehov enn boliger ved kysten, kan en varmepumpe bli like lønnsom for brukeren i Vågå som på Stord. Et eksempel: Et hus på 200 kvadratmeter med et årlig strømforbruk på 28 000 kWh kan bruke 16800 kWh på oppvarming. Hvis varmepumpen dekker 70 prosent tilsvarer det 11700 kWh. Med en elektrisitetspris på 70 øre/kWh blir det 8232 kroner spart på ett år. Da vil varmepumpen ha tjent seg inn på under fire år, og deretter vil den være en ren årlig gevinst. I løpet av en 10 års periode vil energibesparelsen bli betydelig og typisk i størrelsesorden 100-200.000 kWh. Forhold som virker inn på besparelsen er hvor kald vinteren er, og hvilken luftfuktighet det er på stedet. Varmepumpens dimensjonerende effekt sett i forhold til varmebehovet som skal dekkes betyr mye. Videre er valgt innetemperatur og boligens utforming viktig.

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?
Ja, dette er fullt mulig. Imidlertid vil møbler kunne hindre effektiv luftsirkulering. Vær oppmerksom på at gulvbelegget må tåle temperaturskiftningene.

Hvor plasseres utedel best? Bør den stå i solveggen?
Nei, det er andre forhold som er viktigere å ta hensyn.
Utedelen er laget for montering ute, men vil fungere best plassert litt i le for å unngå at fokksnø skal blokkere luftinntak med hyppig avriming som resultat. Det må også være selvdrenerende masse under utedelen slik at kondensvannet ledes bort. Ikke plasser utedelen rett på bakke eller fundament, men hev utedelen 15-20 cm opp. Eventuelt kan kondensvannet ledes bort med rør, men da må det monteres en varmekabel i røret. Det er ofte gunstig å montere utedelen under en åpen terrasse eller på konsoller på ringmuren. Det er litt lyd fra utedelen, så ikke plasser denne under soveromsvindu. Ta også hensyn til naboen. Unngå å feste konsoller til utedelen rett på trekledning. Det går store luftmengder gjennom utedelen, så plassering i solvegg har ikke så stor effekt, og dette bør derfor være underordnet andre hensyn.

Hvor mye vann vil det komme fra utedelen?
Over en liter pr.time ved høy luftfuktighet.
Vannmengden fra utedelen kan være betydelig med over en liter i timen ved høy luftfuktighet. Kald luft inneholder mindre fuktighet og det kommer derfor mindre vann fra utedelen ved lave temperaturer. Grunnen under varmepumpen må kunne lede bort vannet eller dette må føres bort med rør ilagt varmekabel.

Hvilke boliger passer for luft til luft varmepumper?
Så si alle boliger kan ha nytte av en luft til luft varmepumpe. Normale norske boliger med normalt energiforbruk, det vil si totalforbruk over 15000 kW timer per år. En åpen planløsning i boligen gjør at varmen fordeler seg godt. I boliger over to eller tre plan er det en fordel med åpen trappeløsning. Varm luft stiger opp, slik at i boliger med flere etasjer er det vanskelig å varme etasjen under den hvor innedelen er montert. Er det trappeløp opp til annen etasje er det gunstig med åpen trappeløsning. I boliger med flere avlukkede oppholdsrom eller flere etasjer kan det være gunstigst med en modell som har flere innedeler.